ANNOUNCEMENT – GUEST SAFETY

We understand that there was an unfortunate incident at a hotel in Danang that displays our Fusion name.  

We take this opportunity to send our heartfelt condolences to the family of the victim.

We would like to clarify that the Fusion Hotel Group does not currently have any management and/or operational responsibilities in relation to the property where this regrettable incident occurred.

Notwithstanding, we are in discussions with the owner and current operator of this Danang hotel in question to understand exactly what transpired and what are their steps being taken to address this matter. 

As precautionary measures, and out of the utmost prudence, we are also thoroughly reviewing all the swimming pool equipment and safety features at the hotels and resorts that the Fusion Hotel Group currently manages.  

We take safety very seriously.  Nothing is more critical. 

Our guest’s well-being is the most important responsibility of the properties we manage and that are under our direct supervision. 

________________________________

Chúng tôi hiểu rằng đã có tai nạn không may xảy ra tại một khách sạn ở Đà Nẵng có gắn tên Fusion.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của người bị nạn.

Chúng tôi xin được đính chính rằng hiện nay Fusion Hotel Group không quản lý và/hoặc vận hành khách sạn nói trên, nơi mà tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Tuy nhiên, chúng tôi đang thảo luận với chủ đầu tư và ban vận hành của khách sạn để hiểu rõ sự việc cũng như các bước đang thực hiện sau khi tai nạn không may xảy ra.

Nhằm đảm bảo tối ưu trong các biện pháp phòng tránh, chúng tôi đang kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị hồ bơi và yếu tố an toàn tại tất cả khách sạn mà Fusion đang quản lý.

Chúng tôi hiểu được rằng an toàn là trên hết và không điều gì có thể quan trọng hơn sự an toàn.

Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng là trách nhiệm quan trọng nhất mà chúng tôi cam kết tại các khách sạn chúng tôi quản lý và dưới sự giám sát trực tiếp của chúng tôi.

________________________________

Fusion의 이름을 한 다낭의 한 호텔에서 불행한 사건이 있었던 것을 알고 있습니다.

이 기회를 빌어 유가족에게 심심한 조의를 표합니다.

퓨전호텔그룹은 안타까운 사고가 발생한 숙소에 대해 현재 어떠한 관리 및 운영상의 책임도 없음을 알려드립니다.

그럼에도 불구하고 우리는 정확히 무슨 일이 일어났고 이 문제를 해결하기 위해 어떤 조치를 취하고 있는지 이해하기 위해 문제의 이 다낭 호텔의 소유주 및 현재 운영자와 논의 중입니다.

예방 조치로 최대한 신중하게 퓨전 호텔 그룹이 현재 관리하는 호텔 및 리조트의 모든 수영장 장비 및 안전 기능을 철저히 검토하고 있습니다.

우리는 안전을 매우 중요하게 생각합니다. 이보다 더 중요한 것은 없습니다.

우리 손님의 안전은 우리가 관리하고 감독하는 가장 중요한 책임입니다.

Back
FUSION HEAD OFFICE

Lodgis House, 14 Ngo Van Nam, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

sign up for newsletter